Yleis­tä verkkokaupasta

Kult­su FC ry 1072479–0 (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yk­si­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pi­dä­täm­me oi­keu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat si­säl­tä­vät arvonlisäveron.

Ti­laa­mi­nen

Ti­lat­ta­vat tuot­teet va­li­taan ko­ti­si­vuil­la li­sää­mäl­lä ne os­tos­ko­riin. Ti­laus lä­he­te­tään mak­sa­mal­la os­tos­ko­rin si­säl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si ti­lauk­sen hy­väk­syt nä­mä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat se­kä toimituskulut. 

Ti­laus­vah­vis­tus

Mi­kä­li ti­laus­het­kel­lä an­ne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, ti­lauk­ses­ta lä­he­te­tään ti­laus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Ti­laus­vah­vis­tuk­ses­ta il­me­ne­vät ti­la­tut tuot­teet se­kä hinta.

Mak­su­ta­vat

Bam­bo­ra Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat maksutavat: 

 • Han­dels­ban­ken
 • Nor­dea
 • Osuus­pank­ki
 • Dans­ke­Bank
 • S‑Pankki
 • Sääs­tö­pank­ki
 • Pai­kal­li­so­suus­pank­ki
 • Ak­tia
 • Ålands­ban­ken
 • Oma Sääs­to­pank­ki
 • Siir­to
 • Jous­to­ra­ha
 • En­ter­pay-yri­tys­las­ku

Jous­to las­ku ja osa­mak­su on ko­ti­mai­nen pal­ve­lu, jol­la teet os­tok­se­si no­peas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Jous­to on tar­koi­tet­tu yk­si­tyis­hen­ki­löil­le, jot­ka ovat hoi­ta­neet ra­ha-asian­sa moit­teet­to­mas­ti. Jous­tol­la saat 30 vuo­ro­kaut­ta ko­ro­ton­ta ja ku­lu­ton­ta maksuaikaa.

Las­kun saa­tua­si voit päät­tää mak­sat­ko sen ko­ko­naan vai osis­sa. Osa­mak­sul­la voit mak­saa os­tok­se­si jo­pa 36:ssa eräs­sä, al­kaen 9,90 eur/kk. Jous­to osa­mak­sun kus­tan­nuk­set ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luot­to­kor­ko. Voit mak­saa Jous­tol­la 30–3000 eu­ron os­tok­sia. Luo­ton­myön­tä­jä­nä toi­mii Au­ra­jo­ki Nor­dic Oy. Lue li­sää Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com.

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun to­teut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y‑tunnus 2486559–4), jo­ka on re­kis­te­röi­ty Fi­nans­si­val­von­nan yl­lä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja ti­liot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na nä­kyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra vä­lit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot vä­li­te­tään sa­lat­tua yh­teyt­tä käyt­täen niin et­tei ku­kaan ul­ko­puo­li­nen ta­ho näe mak­su­ta­pah­tu­man tietoja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan vä­lil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät velvoitteet.

Bam­bo­ra Pay­Form ‑mak­su­pal­ve­lun yhteystiedot

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy (Y‑tunnus 2486559–4)
Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com
Pu­he­lin: 09 315 82 555 (ar­ki­sin klo 9–17)
Pos­tio­soi­te: La­ser­ka­tu 6, 53850 Lappeenranta

Lue li­sää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

Toi­mi­tus

Ti­lauk­sia pos­ti­te­taan ar­ki­päi­vi­sin. Va­ras­tos­ta toi­mi­tet­ta­vien tuot­tei­den toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 3–5 ar­ki­päi­vää. Mi­kä­li toi­mi­tet­ta­vat tuot­teet ovat ti­laus­tuot­tei­ta, toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 1–3 viikkoa. 

Toi­mi­tus­ku­lut mää­räy­ty­vät va­li­tun toi­mi­tus­ta­van, mah­dol­lis­ten li­sä­pal­ve­lu­jen, ti­lauk­sen pai­non ja koon mu­kaan. Näet toi­mi­tus­ku­lut verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa en­nen ti­lauk­sen lo­pul­lis­ta hyväksymistä.

Vaih­to- ja palautusoikeus

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mu­kai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja pa­lau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oi­keus vaih­taa tai pa­laut­taa osa tai kaik­ki ti­lauk­sen tuot­teet. Pa­lau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tu­lee ol­la al­ku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Ha­lu­tes­sa­si pa­laut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota en­sin yh­teyt­tä verk­ko­kaup­paan ja ky­sy pa­lau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän pa­lau­tuk­seen mu­kaan ni­me­si, yh­teys­tie­to­si se­kä ti­li­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten.

On­gel­ma­ti­lan­teet kul­je­tuk­ses­sa se­kä vial­lis­ten tuot­tei­den osalta

Mi­kä­li tuo­te on ka­don­nut tai vioit­tu­nut toi­mi­tuk­sen ai­ka­na, tu­lee täs­tä il­moit­taa vii­py­mät­tä, mut­ta kui­ten­kin 14 vuo­ro­kau­den ku­lues­sa verk­ko­kau­pal­le. Toi­mi­tuk­ses­sa vioit­tu­neis­ta pa­ke­teis­ta tu­lee vii­py­mät­tä il­moit­taa toi­mi­tuk­ses­ta vas­tan­neel­le yhtiölle.

Ti­lauk­sen pe­ruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja reklamaatiot 

En­nen ti­lauk­sen toi­mi­tus­ta ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa kir­jal­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on la­ki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yh­tey­des­sä Kult­su FC:n in­ter­net­si­vu­jen yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta. Ku­lut­ta­jal­la on oi­keus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.